ติดต่อเรา

TFRS 9 / IFRS 9

ช่วยให้กิจการมีการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันการเงิน

Go on with General Approach

สำหรับบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ

 • สินเชื่อเงินกู้
 • สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ
 • บริษัทจัดการสินทรัพย์

โดย BVA รับสร้างแบบจำลอง / รายงาน ที่เป็นไปตามมาตรฐาน TFRS9 และเป็นข้อมูลที่สามารถช่วยสะท้อนถึงความเสี่ยง และโอกาสที่บริษัทมี ในการประเมิณประสิทธิภาพของสินเชื่อ

กระบวนการของเรา

 • Data gathering
 • Segmentation
 • Modeling
 • Model Validation

องค์กร

Go on with Simplified Approach

ประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าหรือที่เรียกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดหวัง (ECL) สำหรับการลงทุนของบริษัทและบัญชีลูกหนี้

สำหรับบริษัทที่มีสินทรัพย์ทางการเงิน ที่ต้องทำการประเมินยกตัวอย่าง เช่น

 • ลูกหนี้การค้า
 • เงินกู้บริษัทในเครือ
 • รายได้ค้างรับ
 • เงินให้กู้ยืม
 • เงินฝากธนาคาร

กระบวนการของเรา

เราเอาข้อมูล Financial Instrument ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อประเมิณ Expected Credit Losses (ECL) และนำส่งให้กับลูกค้า

การปฏิบัติตาม IFRS 9 

เรามีทีมงานนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีประสบการณ์ และมีทักษะ ซึ่งเชี่ยวชาญในการจัดทำ และออกแบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อประเมินการด้อยค่า โดยเฉพาะผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดหวัง (ECL) นักคณิตศาสตร์ประกันภัยของเราพร้อมที่จะวิเคราะห์ และออกแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา