ติดต่อเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล

บริษัท บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล จำกัด

บริษัท บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูล ส่วนบุคคล และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการที่เป็นมาตรฐานสากล และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการ

อ่านเพิ่มเติม

คู่ค้า

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับคู่ค้า

อ่านเพิ่มเติม

ผู้สมัครงาน และพนักงาน

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้สมัครงาน และพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม

บุคคลทั่วไป

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม